ABAP Code:เพิ่ม TCODE เข้าไปใน SAP Area Menu

บันทึกไว้กันลืม ปรกติเวลาเราสร้างโปรแกรมเสร็จแล้ว เราจะต้องผูกโปรแกรมเข้ากับ TCODE โดยทำผ่าน SE93 เป็นอันเสร็จสิ้น แต่

แต่ บางครั้ง User ต้องการให้ TCODE นั้น ไปโชว์ในหน้า SAP Area Menu ดังนั้น เราต้องเข้าไปผูกมันอีก ผ่าน TCODE SE43

สรุป ขั้นตอน
1.Create Program
2.Add Program to TCODE via SE93
3.Add TCODE to SAP Area Menu vis SE43