Report

ABAP Code: แก้ปัญหาการแสดงผลค่า SPACE หน้าข้อความ ในรายงาน ALV Grid

ปัญหานี้ ดูเหมือนมันไม่สำคัญ มันก็แค่ การแสดงข้อความใน ALV Grid มันจะไม่โชว์ Space หรือช่องว่าง มันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร ใช่ครับ เราไม่มีปัญหา แต่ User ของคุณ ไม่คิดเช่นนั้น ถ้าเขาอยากได้ คุณก็ต้องทำให้ได้ อย่างน้อย คุณต้องมีเหตุผล หรือแสดงความพยายาม ว่าคุณได้ทำแล้ว

ABAP Code: แก้ปัญหาการแสดงผลค่า SPACE หน้าข้อความ ในรายงาน ALV Grid

ABAP Code:โปรแกรม Report ค้นหา User exit จาก Transaction Code(T-CODE SAP)

ได้รับมอบหมายให้แก้ปัญหา เกี่ยวกับการแก้ไข Serial number ใน VA02 ของ User ในกรณีการคืนของ เนื่องจากมีการใส่ค่าที่ไม่ถูกต้อง ตามเอกสาร SO ดังนั้นการจะแก้ไขปัญหานี้ได้ ต้องทำการ ดักจับตรวจสอบข้อมูลที่ Serial number ซึ่งผมจะดักจับได้ก็ต้องพึ่ง User exit แล้ว User exit ของ VA02 จะหาที่ไหน สิ่งแรกที่ผมคิดได้คือ Google และแล้วก็พบวิธีหา User exit โดยใช้โปรแกรม Report zuserexit หน้าตาโปรแกรม Report zuserexit