สร้าง .bat file และเขียนคำสั่งลง .bat file พร้อมสั่งรัน .bat file [Java Script]

พอดี ต้องเขียนโปรแกรมบนเว็บ ที่สามารถสั่งรันโปรแกรมที่อยู่ในเครื่อง Client
หลักการก็สร้าง bat file หลังจากนั้นก็สั่ง Run bat file เป็นอันเสร็จสิ้น และข้างล่างนี้เป็นคำสั่งในการสร้าง bat file และ Run bat file

<script language="JavaScript" type="text/javascript">

/////// Gent Bat FIle
 var fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
 obj = fso.CreateTextFile("C:\\Documents and Settings\\All Users\\Application Data\\endnotepad.bat", true);
 obj.writeline("TASKKILL /F /IM notepad.exe /T");
 obj.close();

/////// Run Bat FIle
MyObject = new ActiveXObject( "WScript.Shell" );
 MyObject.Run('"C:\\Documents and Settings\\All Users\\Application Data\\endnotepad.bat"');

</script>