SAP ABAP

ABAP Code: แก้ปัญหาการแสดงผลค่า SPACE หน้าข้อความ ในรายงาน ALV Grid

ABAP Code:คลิกที่ line item แล้วส่งค่าไปอีกหน้าจอหนึ่ง(อีกโปรแกรมหนึ่ง)

หลักการ คือ ส่งค่า Parameter ID จากโปรแกรม A ไปโปรแกรม B โดยที่โปรแกรม B จะเอาค่า Parameter ID ของโปรแกรม A มา Process เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ วิธีการ ให้เขียนคำสั่งส่งค่า Parameter ID จากโปรแกรม A โดยในที่นี้ กำหนดให้ อีเวนต์ของการส่งค่านั้น ก็คือ เมื่อ ดับเบิ้ลคลิกที่ Line item แล้ว ให้แสดง Detail ของ line item นั้น(ส่งค่า Parameter ID ไปยังโปรแกรม B)