Todsapon

ABAP Code:Show status ของการอ่านข้อมูล ใน Internal Table บน Status Bar เป็นเปอร์เซนต์

ABAP Code:Function HR_SGPBS_ADD_TIME_TO_DATE หาผลบวกของตัวเลขกับ วันเดือนปี

ฟังกชั่นตัวนี้ เอาไว้หาผลบวกของตัวเลขกับวันเดือนปี ตัวอย่างเช่น วันเดือนปี 19112009  บวก กับ 340 วัน จะได้วันเดือนปี เป็น 25.10.2010 หรือ วันเดือนปี 19112009  บวก กับ 5 เดือน จะได้วันเดือนปี เป็น 19.04.2010 และ วันเดือนปี 19112009  บวก กับ 20 ปี จะได้วันเดือนปี เป็น 19.11.2029

ABAP Code:Show status ของการอ่านข้อมูล ใน Internal Table บน Status Bar เป็นเปอร์เซนต์

ABAP Code:How to delete data duplicates of query

ผมได้ลองทำ SAP query ดู แล้วเผอิญเจอปัญหา ดึงข้อมูลจาก query แล้วข้อมูลออกมาซ้ำกัน ลองปรับแก้ไข การ Join Table ใน TCODE SQ02 แล้ว ก็ยังไม่ได้ผล สุดท้ายจบปัญหาด้วยการ เขียนโค็ดเข้าไปเองใน query ในส่วน InfoSet ซึ่งเขียนเข้าไปใน 2 ส่วน คือ

ต้องการป้อนค่า ลงในช่อง Text Input ได้แค่ค่าตัวเลขเท่านั้น Function PHP

Function PHP ป้อนค่า ลงในช่อง Text Input ให้แสดงผลค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น

เมื่อต้องการให้ป้อนค่า ลงในช่อง Text Input หรือช่องรับค่า ที่เป็นตัวเลขเท่านั้น เพราะโดยส่วนมาก Text Input นั้นจะรับค่า ได้ทุกตัว ทั้งตัวเลข, ตัวอักษรและตัวอักขระ สิ่งมันจะมีปัญหาในกรณีที่เราเอาค่าของ Text Input ไปลงใน filed ที่ถูก Set ให้เป็น ตัวเลข เช่น float or integer ใน Table ปัญหาก็คือเกิด Error และไม่ทำการเพิ่มข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลให้ ดังนั้น ต้องหาวิธีการที่จะต้องให้คนป้อนข้อมูลนั้น รู้ว่้าซึ่งที่เขาป้อนนั้น ผิดมหันต์

ABAP Code:Show status ของการอ่านข้อมูล ใน Internal Table บน Status Bar เป็นเปอร์เซนต์

SCC1 How to Transport Request SAPSCRIPT Config. Client to Client

บันทึกกันลืม – วันนี้ขอเสนอ T-CODE SCC1  สำหรับการ เอา TR ข้าม Client เช่น Client 200 ไป Client 210 ซึ่ง Client เรานี้ต้องเป็น Client ในฝั่งเดียวกันเท่านั้น โดยส่วนมากผมใช้เวลาในตอนทำ SAPSCRIPT เพราะ SAPSCRIPT มันเป็น Client Dependent

ABAP Code:Show status ของการอ่านข้อมูล ใน Internal Table บน Status Bar เป็นเปอร์เซนต์

ABAP Code:สร้าง List Boxes on Selection Screens ใน ABAP Report

วิธีการสร้าง List Boxes on Selection Screens ใน ABAP Report ไอ้เจ้า List Boxes มันก็คือช่อง Input ข้อมูล อีกประเภทหนึ่ง โดยตัวมันมีความน่าสนใจไม่น้อย ซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์ได้หลายแบบ บน Selection Screens

ABAP Code:Show status ของการอ่านข้อมูล ใน Internal Table บน Status Bar เป็นเปอร์เซนต์

ABAP How to create a transport request for customizing table (z table)

ถามเอง เราจะทำยังไงนะให้ Z Table ของเรามัน Generate หรือ Create TR ทุกครั้งที่มีการเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลในเทเบิล How to create a transport request for customizing table (z table)

ABAP Code:Show status ของการอ่านข้อมูล ใน Internal Table บน Status Bar เป็นเปอร์เซนต์

ABAP Code:How to Display variant F4 on screen Report

โดยส่วนมาก ถ้า Report เป็นประเภท Report ALV จะต้องสามารถ ทำให้บันทึก Layout ของ ALV ได้ และเมื่อบันทึกได้ ก็ต้องสามารถสั่งเลือกได้ ผ่านทางหน้า Screen ก่อนรัน Report เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน Report

ABAP Code:Show status ของการอ่านข้อมูล ใน Internal Table บน Status Bar เป็นเปอร์เซนต์

ABAP Code:โปรแกรม Report ค้นหา User exit จาก Transaction Code(T-CODE SAP)

ได้รับมอบหมายให้แก้ปัญหา เกี่ยวกับการแก้ไข Serial number ใน VA02 ของ User ในกรณีการคืนของ เนื่องจากมีการใส่ค่าที่ไม่ถูกต้อง ตามเอกสาร SO ดังนั้นการจะแก้ไขปัญหานี้ได้ ต้องทำการ ดักจับตรวจสอบข้อมูลที่ Serial number ซึ่งผมจะดักจับได้ก็ต้องพึ่ง User exit แล้ว User exit ของ VA02 จะหาที่ไหน สิ่งแรกที่ผมคิดได้คือ Google และแล้วก็พบวิธีหา User exit โดยใช้โปรแกรม Report zuserexit หน้าตาโปรแกรม Report zuserexit